سجق حواوشي

سجق حواوشي

عادي

سجق حواوشي عادي

30 جنيه

وش بيتزا

سجق حواوشي وش بيتزا

40 جنيه

حواوشي بسطرمة

حواوشي بسطرمة

عادي

حواوشي بسطرمة عادي

35 جنيه

وش بيتزا

حواوشي بسطرمة وش بيتزا

45 جنيه

حواوشي لحمة

حواوشي لحمة

عادي

حواوشي لحمة عادي

30 جنيه

وش بيتزا

حواوشي لحمة وش بيتزا

40 جنيه

حواوشي دجاج

حواوشي دجاج

عادي

حواوشي دجاج عادي

40 جنيه

وش بيتزا

حواوشي دجاج وش بيتزا

50 جنيه

حواوشي سوسيس

حواوشي سوسيس

عادي

حواوشي سوسيس عادي

35 جنيه

وش بيتزا

حواوشي سوسيس وش بيتزا

45 جنيه

حواوشي مكس جبن

حواوشي مكس جبن

50 جنيه