فراخ بانيه زنجر

فراخ بانيه زنجر

فراخ بانيه زنجر كبير

فراخ بانيه زنجر كبير

42 جنيه

فراخ بانيه زنجر سوري

فراخ بانيه زنجر سوري

45 جنيه

فراخ بانيه كرسبي

فراخ بانيه كرسبي

فراخ بانيه كرسبي كبير

فراخ بانيه كرسبي كبير

42 جنيه

فراخ بانيه كرسبي سوري

فراخ بانيه كرسبي سوري

45 جنيه

تشيكن استربس

تشيكن استربس

تشيكن استربس كبير

تشيكن استربس كبير

40 جنيه

تشيكن استربس سوري

تشيكن استربس سوري

45 جنيه

فراخ بانيه

فراخ بانيه

فراخ بانيه كبير

كبير

40 جنيه

فراخ بانيه سوري

فراخ بانيه سوري

45 جنيه

فاهيتا فراخ بالجبنة الوتزاريلا

فاهيتا فراخ بالجبنة الوتزاريلا

فاهيتا فراخ بالجبنة الوتزاريلا كبير

فاهيتا فراخ بالجبنة الوتزاريلا كبير

45 جنيه

فاهيتا فراخ بالجبنة الوتزاريلا سوري

فاهيتا فراخ بالجبنة الوتزاريلا سوري

50 جنيه

تشيكن الاجريك

تشيكن الاجريك

تشيكن الاجريك كبير

تشيكن الاجريك كبير

42 جنيه

تشيكن الاجريك سوري

تشيكن الاجريك عيش سوري

45 جنيه

تشيكن رول

تشيكن رول

تشيكن رول كبير

تشيكن رول كبير

45 جنيه

تشيكن رول سوري

تشيكن رول في عيش سوري

50 جنيه

شيش طاووق

شيش طاووق

شيش طاووق كبير

شيش طاووق كبير

40 جنيه

شيش طاووق سوري

شيش طاووق في عيش سوري

45 جنيه

تشيكن كيف

تشيكن كيف

تشيكن كيف كبير

تشيكن كيف كبير

39 جنيه

تشيكن كيف سوري

تشيكن كيف في عيش سوري

43 جنيه

برجر فراخ

برجر فراخ

35 جنيه

برجر فراخ بالجبنة

برجر فراخ

35 جنيه