ساندوتش فراخ بانيه

ساندوتش فراخ بانيه

بيتى بان وسط

بيتى بان وسط

24 جنيه

بيتي بان كبير

بيتي بان كبير

36 جنيه

خبز تورتيلا

خبز تورتيلا

39 جنيه

ساندوتش شيش طاووق

ساندوتش شيش طاووق

بيتى بان وسط

بيتى بان وسط

27 جنيه

بيتي بان كبير

بيتي بان كبير

40 جنيه

خبز تورتيلا

خبز تورتيلا

43 جنيه

ساندوتش فراخ بروست بالجبنة

ساندوتش فراخ بروست بالجبنة

بيتى بان وسط

بيتى بان وسط

27 جنيه

بيتي بان كبير

بيتي بان كبير

39 جنيه

خبز تورتيلا

خبز تورتيلا

42 جنيه

ساندوتش فراخ كرسبي حار

ساندوتش فراخ كرسبي حار

بيتى بان وسط

بيتى بان وسط

27 جنيه

بيتي بان كبير

بيتي بان كبير

39 جنيه

خبز تورتيلا

خبز تورتيلا

42 جنيه

ساندوتش فراخ شاورما بيتي

ساندوتش فراخ شاورما بيتي

بيتى بان وسط

بيتى بان وسط

24 جنيه

بيتي بان كبير

بيتي بان كبير

38 جنيه

خبز تورتيلا

خبز تورتيلا

41 جنيه

ساندوتش فراخ لماضه

ساندوتش فراخ لماضه

بيتى بان وسط

بيتى بان وسط

31 جنيه

بيتي بان كبير

بيتي بان كبير

43 جنيه

خبز تورتيلا

خبز تورتيلا

46 جنيه